Danh mục: XÂY DỰNG LƯƠNG 3P THỰC CHIẾN

There are no available courses!

XÂY DỰNG LƯƠNG 3P THỰC CHIẾN

P1 – Position: Theo thang bảng lương chức vụ và mức độ quan trọng.
P2 – Personal: Theo năng lực thực thi công việc được giao và kinh nghiệm cá nhân.
P3 – Performance: Theo thành tích – kết quả thực hiện công việc được giao, tho mức độ hoàn thành KPIs

X