Showing only one result

TEAM BUILDING WORKSHOP

Chương trình workshop huấn luyện sự gắn kết các thành viên trong toàn công ty và thấu hiểu lẫn nhau để giao tiếp và hành động hiệu quả nhất.

X