Danh mục: XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHUẨN SOP

Hiển thị 1-3 của 3 kết quả

XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHUẨN SOP

Khoá huấn luyện cung cấp cho Công ty:
1. Hiểu rõ về quá trình hình thành nên giá trị mà khách hàng nhận được.
2. Xây dựng các phòng ban bộ phận để tạo nên giá trị.
3. Thiết lập chức năng – nhiệm vụ các phòng ban để đảm bảo 100% công việc phát sinh trong công ty sẽ có “ai đó” xử lý đúng để mang lại giá trị cho Khách hàng.
4. Xây dựng đầy đủ bộ quy trình kiểm soát toàn bộ hoạt động của công ty (bao gồm cả các quy trình ISO)…
5. Thể chế hoá các quy trình thành văn bản và tài liệu.
6. Vận hành quy trình và vá lỗi.
7. Đánh giá kiểm soát quy trình SOP để lấy các chứng chỉ ISO nếu cần.
8. Chương trình coaching và tư vấn tổng thể và lâu dài.

X