Chuyên đề Business Game “Trò chơi đòn bẩy kinh doanh”

Đây là cách tốt nhất và mạnh mẽ nhất để học các “bí quyết” kinh doanh thành công. Các nguyên tắc mà bạn sẽ học từ trò chơi này sẽ xây dựng lên thành công trong kinh doanh của bạn suốt đời. Nó sẽ thay đổi ý thức của bạn về những gì thực sự có thể.

Trải nghiệm trò chơi đòn bẩy kinh doanh

Đòn bẩy kinh doanh trong tiếng Anh là Operating Leverage, viết tắt là OL. Đòn bẩy kinh doanh hay còn gọi là đòn bẩy hoạt động là khái niệm được sử dụng để phản ánh mức độ ảnh hưởng của kết cấu chi phí kinh doanh của doanh nghiệp (kết cấu giữa chi phí kinh doanh cố định và chi phí kinh doanh biến đổi) đến lợi nhuận trước thuế và lãi vay khi doanh thu thay đổi. 

Trải nghiệm 4 phương pháp xây dựng đòn bẩy được áp dựng trong trò chơi kinh doanh

Nhân sự và đào tạo: đòn bẩy kinh doanh quan trọng.

Thử nghiệm và đo lường: Đòn bẩy cho chúng ta có được công thức thành công của doanh nghiệp

Hệ thống và công nghệ:

Cung cấp và chuyển giao: còn gọi là đòn bẩy thu mua và bán hàng

Trải nghiệm 5 phương pháp xây dựng doanh thu và lợi nhuận

Trải nghiệm 360 chiến lược giúp doanh nghiệp tăng doanh thu và lợi nhuận.

Trò chơi đòn bẩy kinh doanh

Tham khảo tại: https://thomastrinhtoan.com/courses/actionclub-huan-luyen-nhom/

Đây là khoá huấn luyện thuộc ActionClub của toàn cầu.

Nhà huấn luyện Điều hành doanh nghiệp.

Business COACH I Executive COACH I Action COACH

MBA, Thomas Trịnh Toàn.

X