Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả

Khoá học Kỹ năng giải quyết vấn đề đạt hiệu quả cao

Chương trình huấn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả tại TP.HCM: Khả năng đưa ra các giải pháp để giải quyết và cải tiến các vấn đề trong môi trường làm việc vô cùng quan trọng, kỹ năng và nghệ thuật giải quyết các vấn đề hiệu quả sẽ mang lại giá trị trong các mối quan hệ nội bộ và bên ngoài công ty, gia tăng số lượng khách hàng, doanh thu và lợi nhuận. Làm cách nào bạn có thể duy trì sự nhất quán và năng lượng để thực thi các giải pháp trong một môi trường mà nguồn lực thì hạn chế?


Mục tiêu của khoá “kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả”

Mục tiêu khoá học “kỹ năng giải quyết vấn đề”: 

Sau khi kết thức khoá học, các học viên có nhận thức và kỹ năng:

 • Nhận biết cách thức để đạt kết quả giải quyết vấn đề thông qua phương pháp pha trộn giữa con người và quy trình.
 • Sử dụng năm bước Quy Trình Đạt Kết Quả để giải quyết vấn đề với nhóm của mình.
 • Mô tả cách thức Các Nguyên Tắc Cơ Bản có thể khởi tạo nên cấu trúc của giải quyết vấn đề.
 • Sử dụng công cụ kết hợp bốn kiểu tư duy giải quyết vấn đề.
 • Bắt đầu quy trình giải quyết vấn đề bằng định lượng khoảng cách tồn tại giữa tình trạng hiện tại và tình trạng mong muốn.
 • Xác định và xác minh nguyên nhân có thể của vấn đề.
 • Tạo ra những giải pháp sáng tạo khác nhau để lựa chọn.
 • Phát triển các hướng dẫn về cách ra quyết định một cách hiệu quả.
 • Thể hiện các bước đạt được giải pháp chung cho toàn nhóm mang tính đồng thuận.
 • Mô tả những kỹ thuật hỗ trợ thực hiện thành công.
Khoá học Kỹ năng giải quyết vấn đề đạt hiệu quả cao
Khoá học giúp học viên có nhận thức và luyện tập kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả

Nội dung khoá học “Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả” bao gồm 4 phần

Phần 1: Vấn đề chính là “kết nối con người và quy trình”

Phần này sẽ hướng dẫn quy trình 5 bước để xác định và phân tích các vấn đề, tìm ra các giải pháp và thực thi chúng.

Các nguyên tắc và phẩm chất của người lãnh đạo giỏi được định vị là chiến lược để tạo ra môi trường mà con người được khuyến khích đưa ra suy nghĩ tốt nhất phù hợp với quy trình giải quyết vấn đề.

Phần 2: Khám phá khoảng cách, tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra giải pháp cho vấn đề

Trong phần này, học viên sẽ được cung cấp các các công cụ để tăng khả năng thành công khi áp dụng quy trình giải quyết vấn đề. Các công cụ này được chia thành nhiều đề mục khác nhau, và học viên sẽ sử dụng bộ một công cụ riêng biệt để làm việc theo các phương pháp sau:

 • Phát triển ý tưởng
 • Thu thập thông tin
 • Phân tích thông tin
 • Ra quyết định
 • Lên kế hoạch và Theo dõi

Phần 3: Quyết định chọn giải pháp để giải quyết các vấn đề

Các nỗ lực giải quyết vấn đề có thể dễ dàng bị mất động lực khi mọi người vật lộn với việc đưa ra quyết định phải làm những gì.

Trong tình huống khó khăn này, những thành viên trong nhóm có thể mặc định nghe theo người có quyền cao nhất hoặc theo số đông. Những quyết định kiểu như vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến việc thực thi giải pháp và quá trình theo dõi sau này.

Trong phần này, học viên sẽ học được cách để đưa ra quyết định một cách chính xác nhất và sử dụng các điều kiện khách quan để đánh giá các lựa chọn khác nhau.

Phần 4: Thực thi giải pháp để giải quyết vấn đề hiệu quả

Các doanh nghiệp lúc nào cũng có rất nhiều ý tưởng để giải quyết vấn đề và tận dụng các cơ hội… nhưng khi thực hiện, ý tưởng không phải lúc nào cũng cho ra kết quả thành công.

Sự thực thi và theo dõi trong suốt quá trình sau đó tiến hành không tốt và kết quả là, ý tưởng đã không đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Trong phần này, học viên sẽ được hướng dẫn các chiến lược cụ thể để lên kế hoạch hành động và theo dõi, cũng như cách tiếp cận để xây dựng và duy trì động lực cho những bên liên quan.

Tải mẫu phân tích nhu cầu đào tạo TNA tại đây.

tải mẫu cẩn đoán tình hình doanh nghiệp

Đội ngũ các nhà huấn luyện doanh nghiệp – Business Coach, Executive Coach

MBA, Thomas Trịnh Toàn

X