Hướng dẫn cho Giải thưởng lập kế hoạch hành động hàng quý

Xây dựng đội ngũ chiến thắng

Guide lines for GrowthCLUB AwardsHướng dẫn chung cho Giải thưởng chương trình lập kế hoạch hành động hàng Quý cho các doanh nghiệp.

Thông tin chung về Giải thưởng lập kế hoạch quý

To be eligible for a GrowthCLUB award, you must fulfill the criteria listed below. You must also have attended the previous GrowthCLUB, as it will be the goals you set during this session that you will be ranked against.

Để có thể chọn được giải thưởng cho chương trình lập kế hoạch hành động hàng Quý, bạn phải điền đầy đủ tiêu chuẩn bên dưới. Bạn cũng phải tham dự chương trình liền kề trước đó, đó sẽ là những mục tiêu bạn đặt ra trong suốt chương trình này và bạn sẽ được xếp hạng.

Giải thưởng lập kế hoạch quý Time Mastery:

The Time Award is given to a company showing significant growth or improvement in one of more of the following areas:

Giải thưởng về CHỦ ĐỘNG TIME được trao cho công ty thể hiện những đặc điểm phát triển hoặc cải thiện đáng kể trong số ít nhất một yếu tố sau đây:

  • Delegation (not abdication … ask your coach of the difference) = Phân quyền (không phải từ chức…. hỏi coach của bạn về sự khác biệt)
  • The art of saying ‘no’ = Nghệ thuật nói “KHÔNG”
  • Default diary (and sticking to it) = Lịch biểu cố định (và tuân theo nó)
  • Eliminating unimportant tasks = Loại bỏ những nhiệm vụ không quan trọng
  • Choosing to take time for yourself = Lựa chọn để dành thời gian cho bản thân

Giải thưởng lập kế hoạch quý Team Award

The Team Award is given to a company showing significant growth or improvement in one of more of the following areas:

Giải thưởng TEAM – đội ngũ chiến thắng được trao cho công ty thể hiện sự phát triển hoặc cải thiện đáng kể ở 1 hoặc nhiều hơn những yếu tố sau:

  • Implementation of a de-selection based recruitment system (Action 4hr system) = Thực thi việc tuyển dụng loại trừ trên nền tảng hệ thống tuyển dụng (hệ thống 4 giờ A.C)
  • Implementation of a team training program = Thực thi chương trình đào tạo TEAM

Giải thưởng lập kế hoạch quý Money Award

The Money Award is given to a company showing significant growth or improvement in bottom-line results and/or cash flow.

Giải thưởng chủ động TIỀN được trao cho công ty thể hiện những sự phát triển hoặc cải thiện đáng kể về lợi nhuận hoặc dòng tiền

Giải thưởng lập kế hoạch quý FOCUS BAT (Top Award)

The focus bat is awarded to the company that shows the most significant results and consistent effort over the past 90 days.

Giải thưởng này được trao cho công ty cho thấy tất cả những kết quả quan trọng & nỗ lực nhất quán trong suốt 90 ngày qua.

To be awarded the Focus Bat, you must show

Để được trao giải thì bạn phải cho BTC thấy được:

  1. Measurable Results Những kết quả đo lường được
  2. Significant Change in the way you do business and; Những thay đổi đáng kể trong cách thức làm busniness &
  3. Sustained and Consistent effort throughout the 90 days Nỗ lực bền bỉ & nhất quán xuyên suốt 90 ngày

DỰ KIẾN GIẢI THƯỞNG lập kế hoạch Quý:

Coach đề xuất danh sách Khách hàng & Firm quyết định (Chỉ dành cho KH tham dự Kỳ lập kế hoạch liền kề trước đó). (Từ lần tiếp theo thì trao giải 1 lần/năm, nên sẽ điều chỉnh lại và áp dụng cho KH tham dự  đủ 4 lần. Chỉ xét với KH 1:1 & Mentoring)

AWARDS

Tiêu chí

Yêu cầu (trong 90 ngày)

TIME MASTERY

(Đạt yêu cầu & cao nhất trong số các KH)

Phân quyền Ít nhất 1
Nói “KHÔNG” Ít nhất 3
Default Diary Tuân thủ 80%
Loại bỏ việc không quan trọng Ít nhất 3
Dành thời gian cho bản thân Ít nhất 10%
TEAM

(Đạt yêu cầu & cao nhất trong số các KH)

Thực thi Phỏng vấn nhóm Ít nhất 1
Họp công ty hoặc đào tạo Team định kỳ Ít nhất 9
MONEY Mastery Tăng doanh thu Nhiều nhất
Tăng lợi nhuận Nhiều nhất
Cải thiện dòng tiền Nhiều nhất
TOP AWARD Kết quả kinh doanh Tăng trưởng DT, LN cao nhất
Thay đổi trong cách thức vận hành doanh nghiệp Có sự thay đổi lớn thực sự
Theo đuổi bền bỉ KH 90 ngày Theo tỉ lệ % cao nhất

Chương trình lập kế hoạch hành động hàng Quý

Tham khảo tại đây về các sự kiện sắp diễn ra để tham gia và lập kế hoạch hành động cho công ty bạn.

Nhà huấn luyện doanh nghiệp đồng hành cùng công ty bạn.

Business COACH I Executive COACH.

MBA, Thomas Trịnh Toàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X