NGÀY HỘI “LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH 2022 – kỳ 1”

Nên tự viết bản kế hoạch kinh doanh
  • 29/10/2021 - 08:00
  • Thực hiện ONLINE qua ZOOM - ID và Pass (Khách hàng nhận trước sự kiện)

Ngày hội LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH là gì? Kỳ tháng 10/2021 có ý nghĩa gì?

Xem thêm tại đây 

THÔNG TIN SỰ KIỆN :

  • Ngày bắt đầu:29/10/2021
  • Thời gian:08:00
  • Ngày kết thúc:30/10/2021
  • Thời gian kết thúc:17:30
  • Số lượng tham gia:100
  • Địa điểm:Thực hiện ONLINE qua ZOOM - ID và Pass (Khách hàng nhận trước sự kiện)
X