04 nhóm chiến lược giúp vượt khủng hoảng dịch Covid

  • 01/09/2021 - 08:00
  • Online qua Zoom - ID: 83075427224; Pass: 2001

thư mời chương trình

THÔNG TIN SỰ KIỆN :

  • Ngày bắt đầu:01/09/2021
  • Thời gian:08:00
  • Ngày kết thúc:01/09/2021
  • Thời gian kết thúc:10:30
  • Số lượng tham gia:100
  • Địa điểm:Online qua Zoom - ID: 83075427224; Pass: 2001
X